Kloakklaget

Publisert av Sven Erik Johansson den 03.03.16. Oppdatert 03.05.18.

Tradisjonelt hadde Hellvik, Hellvikskog og Solåsen området vært et typisk fritidsstrøk med overveiende sommerbebyggelse med noe spredt helårsbebyggelse.

I løpet av 1960-årene og begynnelsen av 1970-årene ble imidlertid området, på lik linje med Nesodden for øvrig, meget  ”byggemodent”. Stadig flere ønsket å oppføre nye helårsboliger eller konvertere fritidsboliger til helårsbolig. I samme tidsrom hadde det foregått en viss ”snikbebyggelse” som medførte provisoriske avløpsordninger. Dette medførte en sterk forurensing slik at det over tid ble meget utrivelige forhold i området.

Ved henvendelse til Nesodden kommune fikk man klar beskjed om at Hellvik-området ikke kunne påregne kommunalt vann- og avløpsanlegg i overskuelig fremtid. Årsaken var lav prioritet og dårlig kommunal økonomi.

På bakgrunn av ovennevnte ble A/L Hellvik-Hellvikskogs Kloakklag stiftet i april 1972 på initiativ av en gruppe grunneiere.

Formålet var klart. Å legge vann og avløpsanlegg slik at området kunne bebygges og avkloakkeres på en forskriftsmessig måte. I tillegg ønsket man å gi tilstrekkelig vannforsyning til eksisterende og fremtidig bebyggelse.

Ved hjelp av forskuddsinnbetalinger fra interesserte grunneiere samt store låneopptak, fikk man realisert det første prosjektet.  Det var hovedledningsnettet fra videregående skole på Skoklefall til Hellvik brygge, inklusiv et renseanlegg med kapasitet til 2.000 personekvivalenter. Dette anlegget var driftsklart i 1975.

Siden den gang er det bygget flere delprosjekter av varierende størrelse inn i de enkelte stikkveier og delområder.

A/L Hellvik-Hellvikskogs Kloakklag ble avviklet i 2011.